Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011

Το Σχέδιο χρεοκοπίας της Ελλάδας στα «ΕΠΙΚΑΙΡΑ»


Το Σχέδιο χρεοκοπίας της Ελλάδας στα «ΕΠΙΚΑΙΡΑ»

30/06/2011 - 11:25

|

Το Σχέδιο χρεοκοπίας και οικονομικής κατοχής αποκαλύπτεται στο περιοδικό «ΕΠΙΚΑΙΡΑ». Στόχος των διεθνών απατεώνων...
Το Σχέδιο χρεοκοπίας της Ελλάδας στα «ΕΠΙΚΑΙΡΑ»
η υφαρπαγή της δημόσιας περιουσίας και των κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου. Μοχλοί εφαρμογής του σχεδίου, το Μνημόνιο και το Μεσοπρόθεσμο. Η ελληνική κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησαν σε αναβολή της χρεοκοπίας.


Αμερικανοί και Ευρωπαίοι, σε συνεργασία με την κυβέρνηση, οδηγούν την Ελλάδα σε οικονομική κατοχή, αναβάλλοντας, προσωρινά μόνο, τον κίνδυνο χρεοκοπίας. Επέλεξαν μάλιστα, ένα επώδυνο δρόμο, που οδηγεί αναπόφευκτα στην πλήρη κατάρρευση της οικονομίας, την αποσάθρωση της κοινωνίας, την πρόκληση εσωτερικής κοινωνικής έκρηξης, την υφαρπαγή της δημόσιας περιουσίας και, αμέσως μετά, την αρπαγή των κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου, που ήδη έχουν εντοπιστεί.


Ό,τι δεν έγινε χρόνια τώρα, με την υποκίνηση της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο και της κρίσης στο Αιγαίο, προωθείται σήμερα, με έναν ακήρυκτο οικονομικό πόλεμο. Και, βέβαια, με συνέχιση των τουρκικών διεκδικήσεων, που, αφενός, ανάγκαζαν την Ελλάδα να αιμορραγεί οικονομικά αγοράζοντας τα δικά τους όπλα και, αφετέρου, δεν της επέτρεπαν να αξιοποιεί τον πλούτο που διαθέτει.


Όλο το αποκαλυπτικό άρθρο του Ανδρέα Αθανασίου στα "ΕΠΙΚΑΙΡΑ", στο τεύχος 89, που κυκλοφορεί την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2011.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ- ΠΩΣ ΤΟ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟΝ ΤΑΦΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Τα δυο πρώτα άρθρα)


ΣΧΕΔΙΟ   ΝΟΜΟΥ
«ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 - 2015»ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Άρθρο 1
Σύσταση - Σκοπός
Επωνυμία - Έδρα - Διάρκεια

1.    Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» (Ταμείο). Το Ταμείο έχει αποκλειστικό σκοπό την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, καθώς και περιουσιακών στοιχείων των δημοσίων επιχειρήσεων των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ..Τα περιουσιακά στοιχεία μεταβιβάζονται στο Ταμείο, σύμφωνα με τις επόμενες διατάξεις. 


3.    Το Ταμείο λειτουργεί για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, δεν υπάγεται στην   κατηγορία των οργανισμών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα  και δεν εφαρμόζονται σε αυτό, καθώς και στις εταιρείες των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Ταμείο, οι διατάξεις που διέπουν εταιρείες που ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στο Δημόσιο, με εξαίρεση όσων ρητά ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.

4.    Το Ταμείο διέπεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιρειών, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.

5.    Το Ταμείο εδρεύει σε δήμο του νομού Αττικής, ο οποίος ορίζεται με το Καταστατικό του.
Άρθρο 2
Κεφάλαιο - Περιουσία - Έσοδα - Διάθεση εσόδων

1.      Το μετοχικό κεφάλαιο του Ταμείου είναι τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) ευρώ, διαιρείται σε χίλιες (1.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ η καθεμία, αναλαμβάνεται δε και καλύπτεται ολόκληρο από το Ελληνικό Δημόσιο.
Το μετοχικό κεφάλαιο καταβάλλεται σε τρεις (3) δόσεις. Η πρώτη δόση, ποσού 10.000.000 ευρώ καταβάλλεται σε μετρητά μέσα σε ένα (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Η δεύτερη δόση, ποσού 10.000.000 ευρώ, καταβάλλεται σε μετρητά μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2011 και η τρίτη δόση, ποσού 10.000.000 ευρώ καταβάλλεται σε μετρητά μέχρι την 30η Δεκεμβρίου 2011.

2.      Οι μετοχές του Ταμείου είναι αμεταβίβαστες.

3.      Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο του Ταμείου, με την έκδοση ονομαστικών μετοχών, τις οποίες αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το Ελληνικό Δημόσιο.


α) Κατά πλήρη κυριότητα, κινητές αξίες εταιρειών [a4] από αυτές που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 – 2015 του άρθρου 6Α του ν. 2362/1995 (Α΄ 247).
   
β) Περιουσιακής φύσεως δικαιώματα, δικαιώματα διαχείρισης και εκμετάλλευσης, κεκτημένα οικονομικά συμφέροντα, άυλα δικαιώματα και δικαιώματα λειτουργίας,[a5]  συντήρησης και εκμετάλλευσης υποδομών, που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 – 2015 του άρθρου 6Α του ν. 2362/1995.
γ) Κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, ακίνητα που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 – 2015 του άρθρου 6Α του ν. 2362/1995.

5.      Οι κινητές αξίες, τα περιουσιακής φύσεως δικαιώματα και τα ακίνητα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α), β) και γ) της προηγουμένης παραγράφου μεταβιβάζονται και περιέρχονται στο Ταμείο, με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (Δ.Ε.Α.Α.) που προβλέπεται στο άρθρο 3 του ν. 3049/2002 (Α΄ 212).
Για την εφαρμογή των προηγουμένων εδαφίων και προκειμένου  για τη μεταβίβαση στο Ταμείο της κυριότητας, νομής και κατοχής ακινήτων, στη Δ.Ε.Α.Α. συμμετέχει αντί του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο Υπουργός στη διαχειριστική αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται το ακίνητο που μεταβιβάζεται και περιέρχεται στο Ταμείο. 
Η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων στο Ταμείο διενεργείται με βάση τις προβλέψεις του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής του άρθρου 6Α του ν. 2362/1995 και σε χρόνο που επιτρέπει την αξιοποίησή τους σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης που προβλέπεται στην παράγραφο 10.

6.      Μέσα σε έξι (6) μήνες από την περιέλευση στο Ταμείο ακινήτων που μεταβιβάζονται σ’ αυτό, εκδίδεται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, στην οποία διαλαμβάνονται η ταυτότητα κάθε ακινήτου και η κυριότητα του Ταμείου επ’ αυτού, με μνεία της αποφάσεως της Δ.Ε.Α.Α. που προβλέπεται στην παράγραφο 5, δυνάμει της οποίας το ακίνητο μεταβιβάστηκε στο Ταμείο. Η απόφαση καταχωρίζεται, μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο, στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου της περιφέρειας του ακινήτου ή στο οικείο Κτηματολογικό Γραφείο, όπου αυτό λειτουργεί. Η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου.

7.      Το πράγμα ή το δικαίωμα που μεταβιβάστηκε ή παραχωρήθηκε στο Ταμείο, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου δεν μπορεί να αναμεταβιβαστεί στον προηγούμενο κύριο ή δικαιούχο, καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Από τη μεταβίβαση του πράγματος ή την παραχώρηση του δικαιώματος στο Ταμείο, ο προηγούμενος κύριος ή δικαιούχος παραμένει στη διοίκηση και διαχείριση του πράγματος ή του δικαιώματος, ως εκ του νόμου εντολοδόχος του Ταμείου, χωρίς αμοιβή, υποχρεούται να το διατηρεί κατάλληλο για τον προορισμό του, σύμφωνα και με τις οδηγίες που δίνονται εγγράφως σ’ αυτόν  από το Ταμείο και εξακολουθεί να βαρύνεται με τις δαπάνες που προκύπτουν από τη διοίκηση και διαχείριση του πράγματος ή του δικαιώματος.[a8]  Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί εντολής του Α.Κ., με εξαίρεση τα άρθρα 721 έως και 723 του ίδιου Κώδικα. Η εντολή λύνεται με την αξιοποίηση του πράγματος ή του δικαιώματος από το Ταμείο, μπορεί δε να ανακαλείται ή να τροποποιείται ελεύθερα οποτεδήποτε, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, η οποία ισχύει από την κοινοποίησή της στον εντολοδόχο.    

8.      Εμπράγματα δικαιώματα τρίτων μπορεί να κηρύσσονται αναγκαστικώς απαλλοτριωτέα με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, για λόγους μείζονος σημασίας δημοσίου συμφέροντος,[a9]  αν κρίνονται αναγκαία για την αξιοποίηση περιουσιακού στοιχείου του Ταμείου ή εταιρείας της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα στο Ταμείο ή αν κρίνονται αναγκαία για την πραγματοποίηση επενδυτικού σχεδίου ειδικού διαδόχου του Ταμείου ή εταιρείας της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Ταμείο.
Αν η απαλλοτρίωση κηρύσσεται σε ακίνητο επί του οποίου αναγνωρίστηκαν δικαστικώς, μετά τη μεταβίβαση του ακινήτου στο Ταμείο ή μετά την περιέλευση στο Ταμείο εταιρείας της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου άμεσα ή έμμεσα στο Ταμείο, εμπράγματα δικαιώματα τρίτων, η δαπάνη της αποζημίωσης για την αναγκαστική απαλλοτρίωση βαρύνει το Δημόσιο. [a11] 
Για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης στις απαλλοτριώσεις που κηρύσσονται, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, δεν λαμβάνεται υπόψη προσαύξηση της αξίας του απαλλοτριούμενου, η οποία οφείλεται στην νομή ή στην κατοχή του ακινήτου από το Ταμείο ή από εταιρεία της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου άμεσα ή έμμεσα στο Ταμείο ή που οφείλεται στην πολεοδομική ωρίμανση και την επενδυτική ταυτότητα του ακινήτου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του επομένου Κεφαλαίου του παρόντος νόμου.
12.   Από τη δημοσίευση της απόφασης της Δ.Ε.Α.Α. που προβλέπεται στην παράγραφο 5, το περιουσιακό στοιχείο περιέρχεται στην κυριότητα, νομή και κατοχή του Ταμείου, ελεύθερο από κάθε δικαίωμα τρίτου. Για τυχόν δικαιώματά του επί του περιουσιακού στοιχείου που μεταβιβάζεται στο Ταμείο, ο τρίτος έχει αποκλειστικά δικαίωμα αποζημιώσεως, έναντι μόνον του Δημοσίου, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στις παραγράφους 8 και 9[a15] .

13.   Το Ταμείο και οι εταιρείες των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου άμεσα ή έμμεσα στο Ταμείο, απολαμβάνουν όλων των διοικητικών, οικονομικών, φορολογικών, δικαστικών, ουσιαστικού και δικονομικού, δικαίου προνομίων και ατελειών του Δημοσίου και για την προσωρινή ρύθμιση των διαφορών που ανακύπτουν από την αμφισβήτηση της διακατοχής ακινήτων τους έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 18 του ν.δ. της 22-4/16-5/1926 και του άρθρου 22 του α.ν. 1539/1938 (Α΄488).


15.   Το τίμημα που προέρχεται από την αξιοποίηση περιουσιακού στοιχείου που μεταβιβάζεται στο Ταμείο από δημόσια επιχείρηση, καθώς και το τίμημα που εισπράττει εταιρεία της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα στο Ταμείο, μεταφέρεται μέσα σε ένα (1) μήνα  από την είσπραξή του στον ειδικό λογαριασμό της προηγουμένης παραγράφου, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στην απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της επόμενης παραγράφου. 

16.   Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Ταμείου, καθορίζονται ο ειδικότερος τρόπος προσδιορισμού και λογιστικής αποτύπωσης των λειτουργικών εξόδων και των διοικητικών δαπανών που αφαιρούνται από το τίμημα σύμφωνα με την παράγραφο 14, ο ειδικότερος τρόπος λογιστικής αποτύπωσης των εσόδων από την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων, η ειδικότερη διαδικασία μεταφοράς του τιμήματος στον ειδικό λογαριασμό, η ειδικότερη διαδικασία και ο τρόπος μεταφοράς του τιμήματος, όταν αυτό προέρχεται από αξιοποίηση περιουσιακού στοιχείου δημόσιας επιχείρησης ή εταιρείας της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Ταμείο και κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των δύο προηγουμένων παραγράφων.α) Το τίμημα από την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται και περιέρχονται σ’ αυτό.
β) Οι τόκοι, τα μερίσματα και οι κάθε είδους αποδόσεις των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων και των χρηματικών διαθεσίμων του.
γ) Επιχορηγήσεις από το Δημόσιο, ανάλογα με το πρόγραμμα αξιοποίησης και τις ανάγκες του.
δ) Έσοδα από κάθε άλλη νόμιμη αιτία.[a17] 

18.   Τα έσοδα του Ταμείου διατίθενται για:
β) Την αποπληρωμή τυχόν χρεών του. 
γ) Την κάλυψη των λειτουργικών του εξόδων. 
δ)Την πληρωμή των κάθε είδους δαπανών που απαιτούνται για την εκπλήρωση του σκοπού του.

ΣΧΟΛΙΑ 

 [a1]Δηλαδή, ό,τι ξεπουλιέται δηλώνεται ευθύς εξ αρχής ότι πάει κατευθείαν στους τοκογλύφους.
 [a2]Θα πουλάμε για χρόνια και χρονάκια υπέρ των τοκογλύφων.
 [a3]ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΙ ΦΡΙΞΤΕ: ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΕΞΩ. ΓΕΝΙΚΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ!!! ΕΠΙΣΗΣ ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΩΝ Ο.Τ.Α (τοπική αυτοδιοίκηση) ακόμα και οι ΑΓΙΑΛΟΙ, κατ’ αποκλειστική χρήση (πάνε και οι παραλίες μας)!!!
 [a4]Και τα αποθεματικά σε ρευστό που έχουν χρυσοφόρες εταιρίες πάνε περίπατο (π.χ. ΟΠΑΠ).
 [a5]Δηλαδή, οι Δημοσιοι Οργανισμοί που έχουν δικαιώματα εκμετάλλευσης π.χ. ορυκτού πλούτου (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, χρυσός, ουράνιο κλπ) εκποιούν και τα δικαιώματα αυτά; ΠΑΕΙ ΚΑΙ Ο ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ!
 [a6]Δηλαδή στο μέλλον, , προβλέπουν με μία απόφαση μιας Επιτροπής να προσθέτουν στο Ξεπούλημα και ό,τι άλλο παρέλειψαν τώρα. ΔΕΝ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ!!
 [a7]ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΠΕΚΔΕΙΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ. ΔΗΛΑΔΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΣΕ ΡΕΥΣΤΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΑΥΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ. Π.Χ. Ο,ΤΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΝΟΙΚΙΑ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΛΠ ΚΛΠ ΑΝΗΚΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ-ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΥΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ!! ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΑΛΗΘΙΝΟ. ΑΙΣΧΟΣ!!!!
 [a8]ΤΙ ΝΑ ΠΡΩΤΟΘΑΥΜΑΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΕΔΩ!! 1) Το ότι έτσι και αποφασιστεί η μεταβίβαση ενός περιουσιακού στοιχείου προς το Ταμείο, μετά δεν μπορεί κανείς πια να ανακαλέσει την απόφαση και να το πάρει πίσω ΠΟΤΕ. 2) Το ότι η υπάρχουσα διοίκηση της δημόσιας εταιράς λειτουργεί πλέον ως ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΣ του ταμείο ΧΩΡΙΣ ΑΜΟΙΒΗ και εκτελεί οδηγίες που δίνονται εγγράφως σε αυτόν ; 3) ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΡΥΦΑΙΟ: Συνεχίζει να βαρύνεται με τις Δαπάνες!! Δηλαδή, ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ π.χ. του Δημόσιου Οργανισμού (ΔΕΗ, ΟΣΕ κλπ) συνεχίζουν να βαρύνουν το Δημόσιο, ενώ όλα τα έσοδα πηγαίνουν απευθείας στην ΤΡΟΪΚΑ, όπως φαίνεται πιο πάνω! ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΑΛΗΘΙΝΟ. Μιλάμε για γερμανική κατοχή!
 [a9]ΑΝ ΤΥΧΟΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ (π.χ ιδιωτών), τότε το ταμείο μπορεί ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΝΑ ΤΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙ ΜΕ ΜΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ, αν κρίνει το Ταμείο ή όποιος αγοραστής ως αναγκαίο! ΔΗΛΑΔΗ ΧΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΙΔΙΩΤΕ΅Σ ή ΑΛΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ (π.χ. ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες) τα δικαιώματά τους αναγκαστικά μέσω απαλλοτρίωσης!
 [a10]Το αποτέλεσμα της απαλλοτρίωσης πηγαίνει απευθείας στο Ταμείο ή στον αγοραστή...
 [a11]...Και το Δημόσιο (δηλαδή ο ελληνικός λαός) τους πληρώνει και τη ΔΑΠΑΝΗ ΤΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ (!!!) ΕΛΕΟΣ!!! Μιλάμε  για ΕΦΙΑΛΤΗ!!!
 [a12]..Και εάν υπάρχει ήδη μισθωτής, τον πετάνε άμεσα έξω, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης με πρόωρη λήξη της μίσθωσης. Δηλαδή, δεν ισχύουν ούτε και τα συμφωνητικά που υπέγραψαν οι άνθρωποι που μίσθωσαν κάποιο ακίνητο. ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ. Πρόκειται για παραβίαση κάθε έννομης τάξης!
 [a13]Η πάσης φύσεως αξιοποίηση γίνεται μόνον ύστερα από γνώμη του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ. Ποιοι είναι αυτοί; Διαβάστε και φρίξτε στο Σχόλιο [a22] (άρθρο 4, παρ. 1)
 [a14]Το Ταμείο ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΦΟΡΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ούτε εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία, ούτε τίποτα! Έχει έσοδα και δεν πληρώνει φόρους! ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΠΡΑΓΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΛΕΟΝ!
 [a15]Και πάλι αναφέρεται εδώ ό,τι και στο άρθρο 2., παρ 8.: ΌΤΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΕ ΔΙΚΑ ΤΟΥ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ! Δηλαδή, και μας παίρνουν όλη την περιουσία και θα μας βγει και ένα κάρο κερατιάτικα από πάνω!!! ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΑ!!! ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ!
 [a16]Πάλι μας λένε εδώ ότι τα έσοδα από την αξιοποίηση πηγαίνουν απευθείας στην εξυπηρέτηση του χρέους. Αυτό γράφεται ρητώς και πιο πριν, βέβαια. Μας το λενε και το ξανα λένε, μην το λησμονήσουμε...
 [a17]Και ΕΔΩ ΤΙ ΝΑ ΠΡΩΤΟΘΑΥΜΑΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ! 1) Ό, τι είδους έσοδο σε χρήμα έχει το μεταβιβασμένο περιουσιακό στοιχείο τόκοι , μερίσματα από μετοχές και ΟΛΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ του πηγαίνουν απευθείας στους Δανειστές μας ακόμα και πριν από την πώλησή του. Δηλαδή, αντί να το πουλήσουν μπορούν, αν ους συμφέρει, απλά να διατηρούν π.χ τον ΟΠΑΠ ή την ΔΕΗ στην κατοχή τους, να εισπράττουν τα έσοδα, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ (βλέπε άρθρο 2, παρ. 7. 2) Η ΤΡΟΪΚΑ ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ!!! Δηλαδή, είμαστε υποχρεωμένοι να συνεχίζουμε να τους επιχορηγούμε από χρήματα του ελληνικού λαού, να μας πέρνουν τα έσοδα και να έχουμε εμείς τα έξοδα!!!. ΤΙ ΑΛΛΟ ΝΑ ΠΕΙ ΚΑΝΕΙΣ. ΕΧΩ ΞΕΜΕΙΝΕΙ ΑΠΟ ΕΠΙΦΩΝΗΜΑΤΑ, ΠΛΕΟΝ!!!
 [a18]Άντε πάλι. Μας το είπατε εκατό φορές, το εμπεδώσαμε!

Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2011

Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Από τον "Κόσμο του Επενδυτή", 25.6.2011

Επιτέλους ξυπνάνε! Για τις δυνάμεις της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και ευρωπαϊκής αριστεράς ο λόγος, που δείχνουν τώρα να βγαίνουν κάπως, για πρώτη φορά, από την πολύχρονη “χειμερία νάρκη” τους, κινητοποιούμενες από την ανάγκη να αποτρέψουν, για δικούς τους λόγους, μια ενδεχόμενη καταστροφή της Ελλάδας και, δι’ αυτής, της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης. Ιστορική εξέλιξη που έρχεται, και αυτή, να συμβάλλει στη σημαντικότατη πλέον αύξηση διαπραγματευτικής ισχύος, που προσφέρει αντικειμενικά στην Αθήνα ο ρόλος της ως καταλύτη της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Εφόσον χρησιμοποιηθεί υποκειμενικά, γιατί, μη χρησιμοποιούμενος, έχει αντίστροφο αποτέλεσμα.Ιστορική επίσης γιατί υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι, η πιο ριζοσπαστική πτέρυγα του διεθνούς χρηματιστικού κεφαλαίου, με έδρα εκτός και ισχυρά ερείσματα εντός ηπειρωτικής Ευρώπης, παίζει με την ιδέα να χρησιμοποιήσει την κρίση για τη διάλυση του ευρώ και της ΕΕ, σε μια παγκόσμια, ταυτόχρονη “επίθεση”, με μεθόδους blitzkrieg, που περιλαμβάνει την ανανέωση μεγάλων πολεμικών σχεδίων στη Μέση Ανατολή κατά του Ιράν (που ήδη προετοιμάζουν οι εξελίξεις σε Λιβύη και Συρία) και την προσπάθεια ανατροπής του Βλαντιμίρ Πούτιν στη Ρωσία. Αποφασιστικά υπέρ της διαγραφής ελληνικού χρέους τάχθηκε με δηλώσεις του ο Oskar Lafontaine, πρώην ηγέτης του γερμανικού Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, πρώην Υπουργός Οικονομικών και νυν ηγέτης του ριζοσπαστικού “Αριστερού Κόμματος”. Υπέρ μιας “πραγματικής διαγραφής ελληνικού χρέους” και μιας “ασπίδας διάσωσης” επισφαλών τραπεζών, ετάχθη και ο σοσιαλδημοκράτης πρώην Υπουργός Οικονομικών και πιθανός μέλλων Καγκελλάριος Πέερ Στάινμπρουκ. “Mια ήπια ανδιάρθρωση μέσω επιμήκυνσης του χρόνου αποπληρωμής ή μείωσης των επιτοκίων θα δώσει μόνο μια μικρή ανάσα”, υπογραμμίζει ο Σοσιαλδημοκράτης πολιτικός, για τον οποίο “χωρίς διαγραφή χρεών, η Ελλάδα δεν θα μπορέσει να απαλλαγεί από τις συμφορές της”. Υπέρ της αλληλεγγύης στην Ελλάδα, ιδίως αν οδηγηθεί σε στάση πληρωμών, ετάχθη με δραματική έκκληση ο πρώην σοσιαλδημοκράτης Καγκελλάριος και μια από τις σημαντικότερες μορφές της μεταπολεμικής Ευρώπης Χέλμουτ Σμίτ, που υπερασπίζεται, με άρθρο του στην Tσάιτ την Ελλάδα, κοιτίδα, όπως γράφει, πιο περήφανος και ενσυνείδητος για μας από εμάς, των ιδεών της Δημοκρατίας, της Αναγέννησης και του Διαφωτισμού. Ο Χέλμουτ Σμιτ ζητά από την Ευρωπαϊκή ¨Ενωση να καταρτίσει ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα βοήθειας που να ακολουθεί βασικούς άξονες όπως “απασχόληση, παραγωγικότητα, λαϊκό εισόδημα”. Ο Σμιτ προτείνει μάλιστα, αλλά και ο Σόιμπλε, ένα πρόγραμμα παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας από τον ήλιο και τον άνεμο, που θα καταστήσει εξαγωγέα ρεύματος την Ελλάδα. Αρχίζουν δηλαδή εμπειρικά, συνειδητοποιώντας το βάθος της κρίσης και την πιθανότητα να οδηγήσει την Ελλάδα σε κρίση τύπου Βαϊμάρης, να σκέφτονται σε πιο κεϋνσιανούς, “βιομηχανικούς”, “παραγωγικούς”, μη “χρηματιστικούς” όρους.‘Eντονη κριτική στην ασκούμενη και προτεινόμενη ευρωπαϊκή πολιτική άσκησαν επίσης, με κοινή δήλωσή τους, Γερμανοί και Γάλλοι σοσιαλιστές ευρωβουλευτές, αν και δεν θέτουν, όπως θα υπαγόρευσε η λογική, στο κέντρο της έκκλησής τους, άμεσα και συγκεκριμένα το ελληνικό θέμα, περιοριζόμενοι σε έμμεση και γενική περιγραφή, που περιλαμβάνει πάντως την πρόταση για ευρωoμόλογα και αναπτυξιακές προτάσειςΡιζοσπαστικές θέσεις εδώ και καιρό υιοθετούν εξάλλου δύο ιστορικές μορφές της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας και πρώην Πρωθυπουργοί, ο Γάλλος Λιονέλ Ζοσπέν και ο Πορτογάλλος Μάριο Σοάρες. Ο τελευταίος είχε μάλιστα καλέσει, πριν τις τελευταίες εκλογές, σε ενιαίο μέτωπο αντίστασης στις γερμανικές πιέσεις τις τρεις τότε σοσιαλιστικές κυβερνήσεις της Νότιας Ευρώπης. ‘Εντονη κριτική στην ευρωπαϊκή πολιτική έναντι της Ελλάδας άσκησε εκ νέου ο Πράσινος ευρωβουλευτής Ντανιέλ Κον-Mπεντίτ, που εγκάλεσε Βερολίνο και Παρίσι για πιέσεις στην Αθήνα να αγοράσει οπλικά συστήματα και υπογράμμισε την οργανική σχέση ελληνικής και ευρωπαϊκής διαφθοράς και “κλεπτοκρατίας”. Οι κοινωνικές κινητοποιήσεις στην Ελλάδα έπαιξαν επίσης τον ρόλο τους, υπενθυμίζοντας στους Ευρωπαίους ότι παίζουν ενδεχομένως με τη φωτιά και φέρνοντας το πρώτο πρακτικό αποτέλεσμα με την πρόταση Γιουνκέρ για κατάργηση της ελληνικής συμμετοχής στο ΕΣΠΑ.¨Ολοι ξέρουν πια το πρόβλημα. Ακόμη και ο αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Τίμοθυ Γκάιτνερ, βετεράνος κι αυτός της Goldman Sachs, προτίμησε να μη θέσει ο ίδιος σε αμφισβήτηση το προσωπικό του κύρος. Ερωτηθείς, σε εκδήλωση της Wall Street Journal, αν κάτοχοι ελληνικών ομολόγων πρέπει να υποστούν “κούρεμα” ή ζημιές στην επένδυσή τους, προτίμησε να πει “δεν υπάρχει εύκολη απάντηση”. Για να ζητήσει όμως η ¨Αγκελα Μέρκελ αναδιάρθρωση του χρέους πρέπει να το ζητήσει πρώτα η Αθήνα, υπογραμμίζουν γερμανικοί οικονομικοί παράγοντες. Υπό τον τίτλο “Eξουσία των Ραντιέρηδων” ο Πωλ Κρούγκμαν διερωτάται από τις στήλες των New York Times, τι βρίσκεται πίσω από την παράλυση της οικονομικής πολιτικής σε Ευρώπη και ΗΠΑ, για να απαντήσει:“Η ανταπόκριση στην πίεση ομάδων συμφερόντων. Συνειδητά ή όχι, οι διαμορφωτές πολιτικής εξυπηρετούν σχεδόν αποκλειστικά τα συμφέροντα των ραντιέρηδων – αυτών που βγάζουν πολύ χρήμα από περιουσία, που δάνεισαν πολύ χρήμα στο παρελθόν, συχνά αφρόνως, αλλά προστατεύονται τώρα από τις απώλειες εις βάρος όλων των άλλων”. Kαι το άρθρο του διαπρεπούς οικονομολόγου καταλήγει:“Φιλικές προς τους πιστωτές πολιτικές καταστρέφουν την οικονομία. Είναι ένα παιχνίδι αρνητικού αθροίσματος, στο οποίο η προσπάθεια να προστατευθούν οι ραντιέρηδες από κάθε απώλεια, επιβάλλει πολύ μεγαλύτερες απώλειες σε όλους τους άλλους. Ο μόνος δρόμος προς αληθινή ανάκαμψη είναι να σταματήσουμε να παίζουμε αυτό το παιχνίδι”. Είναι όμως προφανές ότι κανείς δεν θα σταματήσει να παίζει το παιχνίδι, αν δεν αναγκαστεί να σταματήσει. Κι ο ¨Αγιος φοβέρα θέλει, πόσο μάλλον που μόνο ¨Αγιοι δεν εμπλέκεται στην υπόθεση που εξετάζουμε. Αντικειμενικά, η ελληνική εξέλιξη, χωρίς να κάνει τίποτα η Αθήνα, δημιουργεί τεράστια πίεση σε όλο το διεθνές σύστημα. Το σύστημα θα τη διοχετεύσει στον πιο αδύνατο κρίκο. Θα συντρίψει δηλαδή την Ελλάδα, για να μη τεθεί σε κίνδυνο η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα, εκτός αν η Ελλάδα βρει τη δύναμη να πει σταματήστε, δεν υποχωρώ ούτε εκατοστό πιο πέρα. Οπότε θα αναγκαστούν να πιέσουν άλλους, εν προκειμένω τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Το ότι αυτό είναι απολύτως εφικτό το δείχνει και η αξιοσημείωτη δήλωση διευθυντικών στελεχών πενήντα από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες της Ευρώπης, που δημοσιεύτηκε ταυτόχρονα στη γαλλική Monde και τη γερμανική οικονομική Χάντελσμπλατ, καλώντας να αντιμετωπισθεί η ελληνική κρίση, υπογραμμίζοντας τη σημασία του ευρώ και της ΕΕ και, ουσιαστικά, επιχειρώντας να θέσει φραγμό στα παιχνίδια με την ευρωπαϊκή ιδέα.Είναι μια ιστορική δήλωση, στο μέτρο που επί δεκαετίες, το βιομηχανικό κεφάλαιο υποχωρούσε διαρκώς απέναντι στο χρηματιστικό, αλλά και γιατί η κρίση μπορεί να ενεργοποιήσει ή να χρησιμοποιηθεί για να εντείνει τις φυγόκεντρες, διαλυτικές τάσεις στην ΕΕ. Το βλέπουμε στη χονδροειδή προσπάθεια του Spiegel να υπονομεύσει το ευρώ τοποθετώντας τους Γερμανούς κατά “λάθος αντιπάλου”. ‘H στον τύπο της Μεγάλης Βρετανίας, μιας χώρας που ουδέποτε πολυχώνεψε την ευρωπαϊκή ιδέα και είναι σήμερα ο κατεξοχήν Δούρειος ‘Iππος των χρηματιστών στην Ευρώπη. Το ζητάει όμως ίσως, κι αυτό είναι πιο σοβαρό, και η ίδια η αμερικανική οικονομία, που κινδυνεύει με σοβαρή μείωση της χρηματοδότησής της, αν δεν αποκατασταθεί η παγκόσμια νομισματική κυριαρχία του δολλαρίου. ‘Iσως, η υπόθεση Στρως-Καν δεν είναι άσχετη με σοβαρές συγκρούσεις για το παγκόσμιο νόμισμα και σχεδιασμούς για τη Μέση Ανατολή. Αξίζει να σημειωθεί ότι, αν ενεργοποιηθούν σενάρια διάλυσης της ΕΕ, θα εξασθενήσουν αναπόφευκτα τον ρόλο κεντρικών ευρωπαϊκών κρατών, όπως η Γερμανία και η Γαλλία. Θα “πολώσουν” επίσης περιφερειακές ευρωπαϊκές χώρες προς εξωευρωπαϊκές δυνάμεις. Στην περίπτωση αυτή θα πολλαπλασιασθεί η σημασία του νέου ισραηλινού στρατηγικού σχεδίου για τη δημιουργία “ζώνης επιρροής”, για να χρησιμοποιήσουμε τον όρο ανώτερου κυβερνητικού παράγοντα στην Αθήνα, που επιχειρείται να περιλάβει Κύπρο, Ελλάδα, να μπει στα Βαλκάνια και να “κυκλώσει” τη Μαύρη Θάλασσα μέχρι τον Καύκασο.